THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

Announcements

Bulletin Board

Show Search Fieldset

Search ~

Total 1 Matches

,1/1Page

  • no Image

    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี

    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เรื่อง แนวทางการจัดหน่วยเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีจากคณาจารย์ประจำ

    07.11.2023

    66

1
go Top