THAMMASAT UNIVERSITY LIBRARY

Search

Digital Libraries & Archives

  • 12.01.2022
  • Views  4455
MORAL CENTER DIGITAL REPOSITORY

MORAL CENTER DIGITAL REPOSITORY

คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี (Moral Center Digital Repository) เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ/หรือ หน่วยงานในเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ทรัพยากรที่จัดเก็บในคลังข้อมูลนี้ครอบคลุมถึง งานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือ วารสาร จดหมายข่าว เอกสารการประชุม เอกสารเผยแพร่ สารคดีสั้น นิทานและการ์ตูน รวมถึงสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกันผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมสู่ประชาชน

SONGKLA LAKE BASIN KNOWLEDGE BANK (SLBKB)

SONGKLA LAKE BASIN KNOWLEDGE BANK (SLBKB)

Songkhla Lake Basin Knowledge Bank (SLBKB) หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า คลังข้อมูลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นการบูรณาการข้อมูลทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อใช้เป็นคลังข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยได้ทำการจำแนกปัญหาที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ออกเป็น 7 ด้านคือ 1. ด้านการลดลงของทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ 2. ด้านความไม่มั่นคงทางอาหาร 3. ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง 4. ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5. ด้านความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ 6. ด้านภัยพิบัติ 7. ด้านการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

go Top